TMI RAINO HIRVIRINNE TOIMITUSEHDOT

1 § Soveltamisala

Näitä toimitusehtoja sovelletaan Tmi Raino Hirviririnteen ja asiakkaan (myöh. ostaja) väliseen tuotteiden sekä palvelujen (myöh. tavara) kauppaan elleivät osapuolet kirjallisesti ole toisin sopineet. Toimitusehdot tulevat sopimuksen osaksi, kun ehtoihin on viitattu tarjouksessa, tilausvahvistuksessa tai ne muutoin on liitetty toimituksen yhteyteen. Tmi Raino Hirvirinne ei hyväksy ostajien tai kolmansien osapuolien yleisiä ehtoja, jotka ovat ristiriitaisia tai poikkeavat näistä toimitusehdoista. Tämä koskee myös tilanteita joissa Tmi Raino Hirvirinne ei ole erikseen moittinut kyseisiä ostajan yleisiä ehtoja tai joissa Tmi Raino Hirvirinne toimittaa tavarat ilman varaumia tai ilman viittausta näihin toimitusehtoihin. Mikäli näiden kieliversioiden välillä on ristiriitaa, noudatetaan etusijaisesti suomenkielistä versiota.

2 § Tarjouksen voimassaolo

Tmi Raino Hirvirinteen tekemät tarjoukset eivät ole sitovia ja Tmi Raino Hirvirinne varaa oikeuden muuttaa tarjouksia, ellei tarjouksen yhteydessä muuta ilmoiteta. Suulliseen tarjoukseen on vastattava heti, ellei muusta vastausajasta sovita.

3 § Sähköiset tilaukset

Tmi Raino Hirvirinne voi antaa ostajalle käyttäjätunnukset, joiden perusteella tilausten tekeminen voi tapahtua sähköisesti internetissä. Ostaja on velvollinen huolehtimaan tunnusten asianmukaisesta säilyttämisestä sekä valvomaan, että niitä ei väärinkäytetä. Ostajan pyytäessä Tmi Raino Hirvirinne on velvollinen viipymättä sulkemaan tunnukset. Sulkemista koskeva pyyntö on esitettävä kirjallisesti. Ostaja on vastuussa tilauksista, jotka on tehty sille annettujen tunnusten perusteella vaikka tilaukset perustuisivat tunnusten oikeudettomaan käyttöön tai väärinkäyttöön, ellei kysymys ole tilanteesta, jossa Tmi Raino Hirvirinne on viivytellyt tunnusten sulkemisessa. Sähköisen tilauksen käyttöön sovelletaan sähköisten palveluiden ehtoja.

4 § Toimitus

Toimitusehto on vapaasti Tmi Raino Hirvirinteen tiloissa. Hinnastossa ja tarjouksissa mainitut hinnat tarkoittavat pakkaamatonta tavaraa. Toimitus- ja pakkauskulut ja muut lisäkulut Tmi Raino Hirvirinne veloittaa erikseen kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukaan. Toimitus katsotaan hyväksytyksi, kun se on kuitattu vastaanotetuksi ilman varaumaa. Reklamaatioaika toimituksista on 8 vuorokautta. Kuljetusvaurioista, joita ei ole mahdollista havaita lähetystä vastaanotettaessa, tulee reklamoida 5 vuorokauden kuluessa toimituspäivästä. Tmi Raino Hirvirinteellä on oikeus koota ostajan samaan toimitusosoitteeseen toimitettavaan tilaukseen enemmän kuin yksi tilaus ja toimittaa tilaukset yhteistoimituksena. Tmi Raino Hirvirinteellä on oikeus tehdä myös osittaisia toimituksia.

5 § Toimitusaika

Tmi Raino Hirvirinne toimittaa tavaran sovittuna aikana. Tmi Raino Hirvirinteen ilmoittamat toimitusajat eivät ole sitovia, ellei tietystä toimitusajasta ole nimenomaisesti sovittu. Ellei toimitusajasta ole sovittu, Tmi Raino Hirvirinne toimittaa tilatut tuotteet välittömästi tai heti kun toimitettavaa tavaraa on saatavissa.

Mikäli ostaja haluaa peruuttaa tavaraa koskevan tilauksensa, sitä koskeva ilmoitus on tehtävä Tmi Raino Hirvirinteelle heti. Ostajalla ei ole oikeutta peruuttaa tilausta enää sen jälkeen, kun Tmi Raino Hirvirinne on lähettänyt sitä koskevan tilausvahvistuksen.

Mikäli toimitus viivästyy ilmoitetusta sitovasta toimituspäivästä ja viivästys johtuu Tmi Raino Hirvirinteestä, eikä kysymys ole kohdassa 15 tarkoitetusta tilanteesta, ostajalla on oikeus purkaa sopimus. Purkuoikeutta ei kuitenkaan ole, mikäli viivästys ei ylitä 12:tä arkipäivää. Purkuoikeutta viivästyksen perusteella ei myöskään ole, mikäli kysymys on tavarasta, joka ei kuulu Tmi Raino Hirvirinteen normaaliin, tukkureiden tai maahantuojien varastoitavien tuotteiden valikoimaan ja jonka Tmi Raino Hirvirinne on tilannut tai hankkinut ostajan pyynnöstä.

Mikäli Tmi Raino Hirvirinteellä on erääntyneitä saatavia ostajalta, Tmi Raino Hirvirinteellä on oikeus asiasta huomautettuaan pidättyä sovituista toimituksista, kunnes erääntyneet maksut on suoritettu. Sovitun toimitusajan katsotaan tällöin siirtyneen vastaavasti eikä ostajalla ole oikeutta esittää Tmi Raino Hirvirinteelle mitään tästä viivytyksestä johtuvia vaatimuksia.

Tavara katsotaan toimitetuksi, kun se on pakattu ja sopimuksen mukaan noudettavissa Tmi Raino Hirvirinteeltä tai Tmi Raino Hirvirinteen ilmoittamasta paikasta.

6 § Maksuehdot

Ostaja on velvollinen maksamaan tavarat, palvelut ja soveltuvat lisäkulut käteisellä tai tilisiirrolla heti sen jälkeen kun on ostaja vastaanottanut tavarat ja laskun. Luottoasiakkailla maksuehto on 7 pv netto laskun päiväyksestä, ellei erikseen ole muuta sovittu. Luottoasiakkaaksi katsotaan ostaja, jolle on myönnetty luottolimiitti.

Tavara laskutetaan välittömästi toimituksen tapahduttua.

Mikäli viranomaisten määräämissä maksuissa tapahtuu muutoksia ennen toimituspäivää, Tmi Raino Hirvirinteellä on oikeus muuttaa tavaran hintaa vastaavasti kun kyseiset muuttuneet hinnat tai maksut ovat tavaran hintaan vaikuttaneet.

Mikäli Tmi Raino Hirvirinne sopii ostajan kanssa listahinnasta poikkeavasta kauppahinnasta (nk. manufacturer-supported business-to-consumer transaktio, esim. SBO tai OPG transaktiot), tällainen hinta on voimassa edellyttäen, että kyseisen tuotteen valmistaja vahvistaa hinnan (lykkäävä ehto) ja edellyttäen lisäksi, että ostajan on noudatettava valmistajan asettamia soveltuvia erityisehtoja (purkava ehto). Tilaamalla tuotteita erityisehdoin, ostaja hyväksyy lykkäävän ja purkavan ehdon sekä kyseessä olevat erityisehdot ja ostaja sitoutuu myös pyydettäessä toimittamaan loppuasiakasta koskevat yksilöintitiedot ja vahvistuksen siitä, että erityisehdoin tilatut tuotteet on toimitettu yksilöidylle loppukäyttäjälle. Mikäli valmistaja ei hyväksy eritysehtoja tai mikäli ostaja ei täytä valmistajan asettamia vaatimuksia, hinnat määräytyvät sen listahinnaston mukaan, joka oli voimassa kun erityisehtoja sisältävä sopimus solmittiin. Ostaja on tässä tapauksessa velvollinen maksamaan Tmi Raino Hirvirinteelle hinnanerotuksen. Tmi Raino Hirvirinne pidättää oikeuden vaatia hinnanerotusta tai siirtää kyseinen vaade valmistajalle.

Mikäli erääntyneitä laskuja on maksamatta, Tmi Raino Hirvirinne toteaa saatavansa vaarantuneen tai ostajan taloudellinen tilanne heikkenee merkittävästi sopimuksen solmimisen jälkeen, Tmi Raino Hirvirinteellä on oikeus katsoa kaikki ostajalta olevat saatavansa erääntyneiksi riippumatta siitä, mitä erääntymisistä on muutoin sovittu.

Tmi Raino Hirvirinteellä on oikeus toimittaa tavarat ennakkomaksua tai takuita vastaan myös sopimuksen solmimisen jälkeen mikäli ostaja laiminlyö maksuvelvoitteitaan tai mikäli Tmi Raino Hirvirinne on saanut tiedon seikoista, jotka todennäköisesti vähentävät ostajan luottokelpoisuutta merkittävästi. Tmi Raino Hirvirinne voi purkaa sopimuksen, mikäli ennakkomaksuja tai takuita ei toimiteta.

Ostaja on velvollinen suorittamaan viivästyskorkoa viivästyneestä maksusta. Tmi Raino Hirvirinteen viivästyskorko on 14% viivästyneelle suoritukselle eräpäivästä lukien. Viivästyskorko laskutetaan erillisellä laskulla kuukausittain.

Ostaja tietää, että Tmi Raino Hirvirinne luovuttaa tai voi luovuttaa kolmansille saatavansa ostajalta.

7 § Valuuttaehto

Mikäli hinta perustuu ulkomaan valuuttaan ja kyseinen valuutta oleellisesti vahvistuu siihen nähden mitä se oli hinnastoa tai tarjousta laskettaessa, on Tmi Raino Hirvirinteellä oikeus ennen tuotteen toimitusta muuttaa tuotteen euromääräistä hintaa samassa suhteessa kuin kyseisen valuutan kurssi on muuttunut. Ostajalla on tällöin oikeus purkaa kauppa, mikäli ostaja ei halua hyväksyä korotettua hintaa. Ei kuitenkaan, milloin kysymys on tavarasta, joka ei kuulu tukkureiden ja maahantuojien normaaliin, varastoitavien tuotteiden valikoimaan ja jonka Tmi Raino Hirvirinne on tilannut tai hankkinut ostajan pyynnöstä.

8 § Omistusoikeus ja vaaranvastuu

Kaupan kohteen omistusoikeus siirtyy ostajalle, kun kauppahinta on kokonaisuudessaan maksettu. Tmi Raino Hirvirinne pidättää tavaroiden omistusoikeuden kunnes koko kauppahinta on maksettu. Tmi Raino Hirvirinteellä on oikeus erikseen kirjallisesti kieltää jälleenmyyntiin tarkoitettujen tavaroiden myynti kolmannelle osapuolelle.

Vaaranvastuu siirtyy ostajalle, kun tavarat luovutetaan kuljetusliikkeelle tai muulle kolmannelle osapuolelle, joka on määrätty toimittamaan tilatut tuotteet.

Mikäli tavaroiden toimitus tai luovutus myöhästyy ostajasta johtuvista syistä, ostajan katsotaan laiminlyöneen tavaran vastaanottamisen siitä päivämäärästä lähtien, kun Tmi Raino Hirvirinne on ollut valmis toimittamaan kyseisen tavaran ja on ilmoittanut tästä ostajalle. Mikäli on sovittu, että ostaja noutaa tilatut tavarat, ostajan katsotaan laiminlyöneen tavaran vastaanottaminen siitä päivämäärästä lähtien, kun Tmi Raino Hirvirinne on ollut valmis toimittamaan tuotteen, ostaja on vastaanottanut ilmoituksen tavaran saapumisesta ja tarvittava aika toimituksen täsmälliseen noutamiseen on umpeutunut. Vaaranvastuu siirtyy ostajalle tavaran vastaanottamisen laiminlyönnin tapahduttua. Ostajan tulee korvata Tmi Raino Hirvirinteelle mahdolliset kulut ja kustannukset (esim. säilytys- ja varastointikulut) joita Tmi Raino Hirvirinteelle aiheutuu tavaran vastaanottamisen laiminlyönnin johdosta.

9 § Takuu

Tmi Raino Hirvirinne ei anna tavaroille takuuta.

Yleensä Tmi Raino Hirvirinteen myymillä tavaroilla on valmistajan antama takuu. Tarkempia tietoja valmistajan antaman takuun olemassaolosta ja sisällöstä saa ottamalla yhteyttä Tmi Raino Hirvirinteeseen. Takuupalautuksissa sovelletaan tavaroiden valmistajien takuuvaihto-ohjeita ja sääntöjä.

Eräiden tavaroiden osalta Tmi Raino Hirvirinne hoitaa takuuvaihto- ja/tai korjauspalvelua valmistajan puolesta. Tarkempia tietoja näistä tavaroista sekä niitä koskevan takuupalvelun sisällöstä saa ottamalla yhteyttä Tmi Raino Hirvirinteeseen.

Takuupalvelun osalta, silloin kun Tmi Raino Hirvirinne sellaisen tarjoaa, on huomioitava seuraava:

Laitteen takuupalveluun toimittamisesta ja palauttamisesta mahdollisesti aiheutuvat kulut maksaa ostaja.

Yleensä valmistajan antama takuu ei käsitä vaurioita, joiden aiheuttajana on onnettomuus, salamanisku, tulva tai muu luonnontapahtuma, normaali kuluminen, sopimaton, varomaton tai epänormaali käyttö, ylikuormitus, virheellinen hoito tai uudelleen rakentaminen, muutos tai asennustyöt, jotka eivät ole Tmi Raino Hirvirinteen suorittamia. Syöpymiselle alttiiden laitteiden materiaalin valinta on ostajan vastuulla ellei asiasta ole toisin sovittu.

Tmi Raino Hirvirinteen tarjoamaan takuupalveluun vetoaminen edellyttää, että ostaja on puolestaan oikein täyttänyt toimituksesta johtuvat ja sopimuksessa määritetyt velvollisuutensa.

Yleensä valmistaja myöntää takuun puitteissa korvatuille tai kunnostetuille tavaroille uuden takuun, kuitenkin vain alkuperäisen tavaran takuukauden päättymiseen saakka.

Mikäli loppuasiakas, jolle Tmi Raino Hirvirinne on myynyt tavaran, haluaa esittää valmistajan antamaan takuuseen liittyviä vaatimuksia, Tmi Raino Hirvirinne voi avustaa loppuasiakasta asiassa.

10§ Vahingonkorvaus ja vastuun rajoitus

Tavaran virheeksi ei katsota tavaran yhteensopimattomuutta tai toimimattomuutta yhdessä jonkin toisen tavaran, tuotteen tai ohjelmiston kanssa, vaikka nämä olisivat Tmi Raino Hirvirinteen toimittamia, ellei Tmi Raino Hirvirinne nimenomaisesti sellaista yhteensopivuutta tai toimivuutta takaa tai lupaa.

Tavarat katsotaan myydyiksi ammattimaiseen käyttöön taikka IT–alan asiantuntijalle/ammattilaiselle. Ostajalla ei ole oikeutta vedota ns. informaatiovirheeseen puuttuvien tai vieraskielisten käyttöohjeiden tms. syyn johdosta. Myydessään tai luovuttaessaan tavaroita edelleen ostajan omalla vastuulla on, että ostajan asiakas saa tavaran osalta riittävän käyttöopastuksen sekä ohjeistuksen.

Tmi Raino Hirvirinteen vastuu toimituksen viivästymisestä tai tavaran virheestä on kaikissa tapauksissa enintään toimituksen arvon määräinen. Virhetilanteissa Tmi Raino Hirvirinteen vastuu rajoittuu enintään viallisen tai virheellisen tavaran korjaamiseen, vaihtamiseen samanlaiseen tai vastaavaan, taikka jos sellaista ei ole saatavissa, tuotteen arvon korvaamiseen, Tmi raino Hirvirinteen valinnan mukaan. Tmi Raino Hirvirinne ei koskaan ole velvollinen korvaamaan toiminnan keskeytykseen, saamatta jääneeseen katteeseen, ostajan purkautuneeseen sopimukseen tai tietojen, tiedostojen taikka ohjelmistojen katoamiseen tai tuhoutumiseen liittyviä vahinkoja eikä muitakaan mahdollisia ostajalle tai kolmannelle aiheutuvia välillisiä vahinkoja, johtuivatpa ne tuotteessa olevasta virheestä tai viivästyksestä. Henkilö- ja esinevahinkojen osalta, Tmi Raino Hirvirinne voi ohjeistaa ostajan esittämään korvausvaatimuksensa tuotteen valmistajalle.

Mikäli asiakas, jolle ostaja on myynyt tai luovuttanut edelleen Tmi Raino Hirvirinteen toimittaman tavaran, kuluttajasuojalain perusteella kohdistaa vaatimuksia suoraan Tmi Raino Hirvirinteen tavarassa olevan virheen johdosta, on ostaja velvollinen korvaamaan Tmi Raino Hirvirinteelle, mitä tämä mahdollisesti joutuu asiakkaalle suorittamaan, mikäli samat vaatimukset ostajan itsensä esittäminä eivät näiden ehtojen tai muun ostajan ja Tmi Raino Hirvirinteen välisestä sopimuksesta johtuvan syyn tai vastuunrajoituksen takia olisi Tmi Raino Hirvirinnettä kohtaan tehokkaita.

Tmi Raino Hirvirinne ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat mahdollisista tukkureiden tai maahantuojien käyttökatkoksista tai teknisistä häiriöistä.

11§ Immateriaalioikeudet

Tuotteiden ja ohjelmistojen immateriaalioikeudet kuuluvat valmistajille. Ostaja ei saa muuttaa, piilottaa tai poistaa viittauksia kyseisiin immateriaalioikeuksiin. Ostajalla on velvollisuus huomauttaa tuotteiden ja ohjelmistojen käyttäjille yllämainituista immateriaalioikeuksista ja valmistajan lisenssiehdoista sekä näihin liittyvistä rajoituksista.

Mikäli kolmas osapuoli esittää vaatimuksen tai väitteen ostajaa tai loppukäyttäjää kohtaan patentin, tekijänoikeuden tai muun immateriaalioikeuden loukkauksen perusteella Tmi Raino Hirvirinteen toimittamaa tavaraa koskien, ostajan tulee viipymättä ilmoittaa Tmi Raino Hirvirinteelle kirjallisesti kyseisistä loukkauksista tai vaatimuksista.

Ostajalla ei ole oikeutta esittää Tmi Raino Hirvirinnettä kohtaan vaatimuksia immateriaalioikeuden loukkauksen perusteella Tmi Raino Hirvirinteen toimittamia tavaroita koskien. Sellaisten loukkauksien osalta jotka valmistajien tuotteet ovat aiheuttaneet ja jotka Tmi Raino Hirvirinne on toimittanut, voi Tmi Raino Hirvirinne harkintansa mukaan esittää vaatimuksen valmistajaa vastaan ostajan hyväksi tai siirtää kyseisen vaatimuksen ostajalle. Tmi Raino Hirvirinne ei vastaa ostajan kuluista, jotka aiheutuvat siitä, että ostaja esittää vaatimuksia valmistajia kohtaan.

12 § Ohjelmistot

Tmi Raino Hirvirinteen toimittamien ohjelmistotuotteiden, käyttöohjeiden ja muiden asiakirjojen käyttöä ja takuuta koskevat ehdot perustuvat kyseisten ohjelmistovalmistajien erityisehtoihin. Erityisehdot sisältyvät erityisesti ohjelmiston lisenssisopimukseen ohjelmiston valmistajan ja lopullisen käyttäjän välillä.

Ostaja sitoutuu suorittamaan ohjelmistotuotteiden jälleenmyynnin tai minkä tahansa muun luovutuksen huomioiden ohjelmistovalmistajan käyttö- ja takuuehdot. Ostaja vastaa siitä, että soveltuvat valmistajien ehdot siirretään edelleen loppukäyttäjille. Ostajan tulee noudattaa valmistajan antamia ohjeita ohjelmistojen jakelua ja käyttöä koskien.

Ostaja on velvollinen suorittamaan kohtuullisia järjestelmällisiä toimenpiteitä estääkseen laittomien kopioiden valmistamisen Tmi Raino Hirvirinteen toimittamista ohjelmistoista. Ostajan tulee tässä suhteessa erityisesti noudattaa valmistajan antamia ohjeita.

13 § Ostajan erityisvelvoitteet

Tekemällä tilauksen ostaja vakuuttaa, että sillä on tarpeelliset valtuudet kyseessä olevilta valmistajilta Tmi Raino Hirvirinteeltä tilattujen tuotteiden käyttöön ja mahdolliseen jälleenmyyntiin. Ostaja vakuuttaa edelleen noudattavansa valmistajien jälleenmyyntiä koskevia ehtoja ja vaatimuksia.

Tmi Raino Hirvirinteen toimittamat tuotteet on tarkoitettu käytettäväksi ostajan kanssa sovitussa maassa (”toimitusmaa”) ja niiden on tarkoitus pysyä toimitusmaassa. Tuotteiden jälleenvienti tapahtuu kansainvälisten vientivalvontasäännösten alaisena ja jos tuotteet on tuotu Yhdysvalloista, Yhdysvaltojen vientivalvontasäännösten alaisena. Ostaja sitoutuu ottamaan itsenäisesti selvää kyseeseen tulevista ulkomaankaupan säännöksistä ja vientivalvontasäännöksistä ja hankkimaan itsenäisesti kaikki tarvittavat luvat kyseeseen tulevilta ulkomaankaupan viranomaisilta ennen tuotteiden jälleenvientiä.

Jos Tmi Raino Hirvirinne haastetaan oikeuteen koska ostajalla ei ollut yllä mainittuja valtuuksia tai ostaja ei ole hankkinut soveltuvia vientilupia, ostaja on velvollinen hyvittämään ja korvaamaan kaikki Tmi Raino Hirvirinteelle aiheutuneet kulut ja vahingot.

14 § Salassapito ja tietosuoja

Ostaja sitoutuu pitämään salassa kaupalliset tiedot, kuten Tmi Raino Hirvirinteen hinnastot sekä hinnoittelun osatekijät kuten alennukset, bonukset yms. ja käyttämään mainittuja salassa pidettäviä tietoja ainoastaan Tmi Raino Hirvirinteen kanssa tehdyn sopimuksen tarkoituksiin.

Tmi Raino Hirvirinne voi säilyttää tilauksiin, sopimuksiin ja asiakassuhteeseen liittyviä tietoja käsitelläkseen niitä ja siirtääkseen niitä kolmansille osapuolille (esim. vakuutusyhtiöt) siinä laajuudessa kuin sopimuksen täyttäminen edellyttää. Mikäli valmistajan toimitusehdot edellyttävät Tmi Raino Hirvirinteeltä yksityiskohtaista tietoa yksittäisistä asiakkaista, Tmi Raino Hirvirinne on oikeutettu luovuttamaan mainitut tiedot.

Ostaja hyväksyy tietojensa luovutuksen kolmansille osapuolille siinä laajuudessa kuin se on tarpeen sopimuksen täyttämiseksi, muun luovutuksen perustan muodostavan laillisen velvoitteen suorittamiseksi tai tutkimus- ja tilastointitarkoituksessa.

15 § Ylivoimainen este

Tmi Raino Hirvirinne ei vastaa viivästyksestä tai vahingosta, joka johtuu sen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta seikasta, jota Tmi Raino Hirvirinteen ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimuksentekohetkellä ja jonka seurauksia hän ei myöskään kohtuudella voi välttää eikä voittaa. Lakko, sulku, boikotti tai työtaistelutoimenpide katsotaan ylivoimaiseksi esteeksi myös silloin, kun Tmi Raino Hirvirinne on itse sen kohteena tai siihen osallisena. Tmi Raino Hirvirinteen alihankkijaa tai muuta sopimuskumppania kohdannut ylivoimainen este katsotaan vapauttamisperusteeksi, mikäli alihankintaa, tuotetta tai palvelua ei voida ilman kohtuuttomia kustannuksia tai oleellista ajanhukkaa hankkia muualta. Tmi Raino Hirvirinteen on viipymättä ilmoitettava ylivoimaisesta esteestä toiselle sopijapuolelle, samoin kuin esteen lakkaamisesta.

16 § Palautukset

Palautuksia on kolmenlaisia: kaupallisia, virhetoimituksiin liittyviä ja takuupalveluihin liittyviä.

Kaikista palautuksista on sovittava Tmi Raino Hirvirinteen kanssa etukäteen.

17 § Erimielisyydet

Näihin toimitusehtoihin sekä ostajan ja Tmi Raino Hirvirinteen väliseen sopimussuhteeseen sovelletaan Suomen lakia. Yleissopimusta kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista ja sitä koskevaa voimaanpanoasetusta (ns. YK:n kauppalaki, CISG) ei sovelleta.

Osapuolten väliset erimielisyydet käsitellään Turun käräjäoikeudessa. Tmi Raino Hirvirinteellä on kuitenkin halutessaan oikeus ajaa kannetta vaihtoehtoisesti ostajan kotipaikan yleisessä tuomioistuimessa.

Tmi Raino Hirvirinne pidättää oikeuden muuttaa tai tehdä lisäyksiä näihin yleisiin toimitusehtoihin milloin tahansa. Toimitusehtojen nykyinen versio on nähtävissä osoitteessa www.hirvirinne.fi

Lataa toimistusehdot

Tallenna toimitusehtomme

tästä.